Vírový separátor

Kanalizační soustava, která odvádí splašky i dešťové vody z odvodňovaného území na čistírnu odpadních vod (ČOV) společně, se nazývá jednotná. Průtok od silných přívalových deštů může svou vydatností překročit kapacitu ČOV; aby nedošlo k jejímu vyplavení, budují se na stokách zařízení, která mají za úkol nadbytečný průtok odvést do nejbližší vodoteče, tzv. recipientu.

18. 4. 2014 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vírový separátor je méně obvyklou alternativou k častěji se vyskytujícím odlehčovacím komorám; složitější návrh a výstavbu by měl vyvažovat částečným předčištěním odlehčené vody.

18. 4. 2014 – 1/400; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Obvykle jsou tyto objekty celé ukryty pod úrovní terénu a z povrchu k nim vedou pouze vstupní šachty. Součástí čebínské kanalizace jsou dva separátory pod obcí a vzhledem k mělkému uložení jsou otevřené.

18. 4. 2014 – 1/320; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

K separaci nečistot se využívá vírového pohybu vody uvnitř kruhové nádrže, těžší nečistoty se koncentrují ve středu víru odkud jsou odebírány na ČOV, u obvodu nádrže je voda naopak čistší a přepadá do recipientu.

18. 4. 2014 – 1/400; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Rotačního pohybu je dosaženo tečným přivedením stoky do nádrže, bezdeštné průtoky jsou zachyceny otvorem ve dně a odváděny pod dnem separátoru přímo na ČOV.

18. 4. 2014 – 1/200; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Běžný toaletní papír je obvykle rozmělněn během spláchnutí, avšak různé vlhčené ubrousky a kapesníky jsou odolnější a zachytávají se buď na různých hranách, kde působí neesteticky, a nebo až na česlích čistírny.

18. 4. 2014 – 1/200; f/10; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Potrubí převádějící malé průtoky pod separátorem prochází i jeho středem, ze kterého odebírá nejvíce znečištěnou vodu. Aby byl tento efekt co nejvíce posílen, je střední část tvarována do mělkého kužele.

18. 4. 2014 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V případě překročení kapacity separátoru se do hry dostává bezpečnostní přeliv umístěný na boční stěně přívodu. Vystoupá-li voda nad jeho úroveň, chová se separátor částečně jako odlehčovací komora.

18. 4. 2014 – 1/320; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Ne všechno znečištění má větší hustotu než voda, proto je přeliv z nádrže opatřen nornou stěnou, aby přes něj neodtékaly plovoucí nečistoty.

18. 4. 2014 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Recipientem dvou čebínských vírových separátorů je Čebínský potok, jeho eutrofizace může být způsobena jak splachy hnojiv z okolních polí, tak i častými přepady ze separátorů.

18. 4. 2014 – 1/800; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 404 mm

Skruže revizních šachet neomylně směřují k čebínské ČOV, přestože se nachází v extravilánu, jejich rozestup nepřekračuje 50 m.

Článek z 2. 11. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy